Šport za zdravje

Prihaja čas odločitve, ko se boš moral/a skupaj s starši odločiti, s katerimi izbirnimi predmeti in vsebinami le-teh se boš spoznaval/a in aktivno sodeloval/a v naslednjem šolskem letu.

Če želiš razvijati gibalne spretnosti, ohranjati pravilno telesno držo, oblikovati skladno postavo, pridobivati in razvijati vztrajnost, spopolnjevati športno znanje tistih športov, ki ponujajo možnost poznejših dejavnosti v prostem času, spoznati pomen redne športne vadbe, primerno prehrano ob določenih športnih dejavnostih, razumeti odzivanje organizma na napor, oblikovati odgovoren odnos do lastnega zdravja, doživljati sprostitveni vpliv športne vadbe …. in še marsikaj, se lahko odločiš za sodelovanje v izvajanju programa predmeta Šport za zdravje.

Program zajema 35 ur prijetnega druženja, izvajali pa ga bomo v prostorih naše nove telovadnice in tudi v drugih športnih objektih.


Astronomija: Sonce, Luna in Zemlja

 • raziskujejo svoj položaj v svetu glede na različne relacije;
 • razvijajo kritičen in toleranten odnos do okolice ob spoznavanju mej svojih spoznanj;
 • razvijajo sposobnost in željo po samostojnem izobraževanju s pomočjo različnih virov znanja;
 • se seznanijo z galaksijami, pogledom v vesolje, z njegovo preteklostjo, spoznajo osnovne pojme o gibanju okrog Zemlje ter različnost razmer na planetih in delikatnost ekološkega ravnovesja na Zemlji.

Učenke in učenci bodo samostojno predstavili svoje referate, plakate in izdelke ter tako poglobili svoje raziskovalno delo.

Ocenjevanje:

 • izdelava referata
 • izdelava plakata
 • izdelava izdelka
 • raziskovanje in sodelovanje pri pouku.

Vabim vas, da skupaj odpotujemo in raziščemo delček brezmejnega vesolja.


Likovno snovanje 2

Si kdaj razmišljal-a, kakšno Celje bi ustvaril-a ti? Bi tudi ti rad-a oblikoval-a sceno za gledališko igro? Imaš idejo za oblikovanje plakata za koncert tvoje najljubše glasbene skupine? Ali pa bi slikal-a ob različnih zvrsteh glasbe?

Vse to in še več bomo vsakih 14 dni v blok uri ustvarjali pri izbirnem predmetu likovne vzgoje – LIKOVNEM SNOVANJU 2, ki dopolnjuje osnovni program predmeta likovna vzgoja.

Reševanje likovnih nalog z likovnih področij: risanje, slikanje, grafika, prostorsko oblikovanje in kombinirana likovna področja omogoča učencu poglobljen razvoj zmožnosti opazovanja predmetov in prostora.

Pri teoretičnem in praktičnem delu učenec razvija občutljivost zaznavanja, likovno ustvarjalno mišljenje, gibalno občutljivost, domišljijo in motorično spretnost.


Slovenščina: Literarni klub

Predmet zajema dve podpodročji: branje in ustvarjanje leposlovnih besedil.

Bralni klub: Vzpodbuja se enakopraven dialog bralcev, otrokom se priporoča primerna besedila in sprejema njihove pobude za lastno branje. To področje se povezuje z gibanjem Bralna značka in S knjigo v svet.

Leposlovno pisanje: Dopolnilo šolskemu branju književnosti in bralnemu klubu je poustvarjalno in ustvarjalno pisanje učencev, ki jim povečuje občutljivost za literarno besedilo, hkrati pa ponuja možnosti za šolsko literarno ustvarjalnost. Najboljša besedila učenci objavijo v mladinskem tisku, otrokom namenjenih rubrikah v časopisih, v radijskih oddajah ter v šolskih listih. Podpodročje združuje pozitivne izkušnje, metode in vsebine osnovnošolskih literarnih krožkov in delavnic ustvarjalnega pisanja.

Oblike in metode dela:

Posluževali se bomo različnih oblik in metod dela, v ospredju pa bo individualno delo. Učenci pa bodo delali tudi v dvojicah in skupinah, tako da bo ustvarjanje še bolj zanimivo

Način ocenjevanja znanja:

Učenci so ocenjeni pri:

 • govornem nastopu,
 • izvedbi literarne ure, ki jo pripravijo sami,
 • pisanju strokovnih in publicističnih besedil o književnosti, urejanju literarnih publikacij.

Poskusi v kemiji

Izbirni predmet Poskusi v kemiji omogoča učencem, da utrdijo, dopolnijo in poglobijo znanja, spretnosti in veščine, ki so jih pridobili pri pouku kemije. Spoznavajo metode varnega eksperimentiranja ter povezujejo teorijo z življenjskimi situacijami.

Delo temelji na samostojnem načrtovanju, izvajanju in interpretiranju eksperimentov.

Nekaj eksperimentov, ki jih bodo učenci izvajali:

 • destilacija Coca Cole
 • pridobivanje ogljikovega dioksida
 • določanje gostote zlate verižice
 • pridobivanje mila
 • izdelava aspirina
 • vulkanski izbruh
 • mavrična pena in še mnogo drugih

Eksperimentalno delo bomo ocenjevali na več nivojih od načrtovanja, izvedbe oziroma interpretacije. Pouk bo potekal v kemijski učilnici. Učenci za delo ne potrebujejo posebnih pripomočkov, saj bodo delovno gradivo dobivali sproti, v učilnici pa imajo na razpolago tudi internet ter priročno knjižnico. Kemijska učilnica je dobro založena z različnim kemijskim priborom in kemikalijami.


Računalništvo: Multimedija

Osnovno računalniško znanje so učenci pridobili v 7. razredu pri izbirnem predmetu. Učenci naj bi to znanje kasneje nadgrajevali in razširili še na druga področja. Eno izmed teh področij je tudi multimedija. V današnjem času, ko na tržišče prihajajo vedno novi, kompleksnejši in tehnološko dovršeni izdelki, ko nas informacije obkrožajo z vseh strani, je zaželjeno, da se naučimo te informacije obvladovati.

To je naloga multimedije. Sam izraz v grobem pomeni, da gre za združevanje več informacijskih medijev. To nalogo pa opravlja računalnik. Učenci se bodo najprej naučili, kako informacije z različnih medijev (zvok, slika, digitalna fotografija, video) shraniti tako, da bodo primerne za obdelavo na računalniku. Nato bodo izdelovali predstavitve v PowerPointu, ki bodo vsebovale tekst, zvok, statično in dinamično sliko. Kasneje se bodo naučili izdelovati preproste animacije (risanke) in jih vključevali v že obstoječe predstavitve. Na koncu šolskega leta pa se bodo seznanili še z osnovami filmske montaže. Na računalniku bodo izdelali svoj film o sebi, ki ga bodo sestavili iz lastnih videoposnetkov, dodali glasbo ter ga opremili s tekstom. Te predstavitvene filme si bodo lahko ogledali na zaključni predstavitvi. Ocenjevali bomo kreativnost, iniciativnost in izvirnost izdelkov.


Obdelava gradiv – les

Drevesa so nujno potrebna za ohranitev življenja na Zemlji. Les je še danes ena najpomembnejših naravnih surovin, saj ga uporabljajo za gradnjo stavb, izdelovanje pohištva, modelov, igrač …

Pri izbirnem predmetu Obdelava gradiv bomo spoznali posamezne vrste lesa, orodje in stroje za njegovo obdelavo. Spoznavali ga bomo predvsem pri izdelavi okrasnih in uporabnih izdelkov. Izdelke bomo izdelali po vaših idejah. Obiskali bomo tudi bližnjega obrtnika – mizarja in se seznanili z njegovim delom.

Pri oceni znanja bo upoštevano predvsem tvoje sodelovanje pri delu, upoštevanje navodil za varno delo ter dokončan izdelek.


Geografija: Življenje človeka na Zemlji

Pri izbirnem predmetu bomo spoznavali različna življenjska območja na Zemlji. Spoznali bomo življenje v tropskem gozdu, puščavi, na potresnih in vulkanskih območjih, ob toplem Sredozemlju in na mrzli Antarktiki. Med drugim bomo iskali odgovore na zanimiva vprašanja, kot so:

 • Kako se ljudje prilagodijo na življenje v puščavi?
 • Zakaj toliko ljudi živi v bližini vulkanov?
 • Kako Eskimi zgradijo iglu?
 • Kako na Japonskem gradijo protipotresne stavbe?
 • S čim se prehranjujejo Pigmejci v tropskem deževnem gozdu?

Pri pouku bomo med drugim izdelovali plakate, spremljali in analizirali aktualne dogodke po svetu, brskali po internetu in si ogledali kakšen video film. Pri oceni bo poleg znanja pomembno tudi tvoje sodelovanje pri navedenih aktivnostih.


Gledališki klub

Si kdaj želiš iz vsakdanjika stopiti v svet pravljice, domišljije? Si želiš za trenutek postati Pika Nogavička, kraljična na zrnu graha ali Erazem Potepuh? Potem je gledališki klub prava odločitev zate. V družbi umetniških duš boš pridobil bralno in gledališko kulturo, doživljal prvine gledališke umetnosti, spoznaval glavne prvine gledališkega dogodka in razvijal zmožnost izražanja z mimiko, kretnjami, gibanjem in govorom v odrskem prostoru. Razvijal boš domišljijo in iznajdljivost, si zamislil kostume in sceno, s pomočjo učitelja boš izdelal gledališki list. Razvijal boš svojo samopodobo in se učil delati v skupini. Nastopil boš v gledališki uprizoritvi, predvsem pa se boš ustvarjalno zabaval.


Verstva in etika 2

Ali veš, kaj povezuje Budo, Mohameda in Jezusa? Bili so začetniki največjih svetovnih religij. Hodili so po deželah in širili svojo vero. Kaj pa so sinagoga, bazilika, džamija in pagoda? Zakaj ljudje verujejo v različne bogove in kateri je resnično pravi?

Odgovore na ta in podobna vprašanja boš našel v različnih učbenikih, leksikonih, pa tudi pri predmetu VERSTVA IN ETIKA.

Verstva so že od nekdaj vplivala na življenje ljudi, držav in civilizacij. Krojila so usodo posameznika ter narodov in marsikdaj v preteklosti risala politične meje. Pri urah verstev in etike bomo spoznavali različne svetovne religije, njihovo razširjenost in značilnosti. Raziskovali bomo, kako se posamezne vere prepletajo s vsakdanjim življenjem ljudi. Pouk bo deloma potekal v učilnici, kjer bomo izdelovali plakate in referate ter se pogovarjali o raznolikosti religij. Del pouka se bo odvijal na terenu, kjer si bomo ogledali različne verske objekte in se pogovarjali s predstavniki različnih verskih skupnosti. Vsak učenec je resni kandidat za petico! Ali jo boš imel tudi na koncu leta, pa je odvisno od tvojega sodelovanja pri pouku, izdelanih plakatov in referatov ter terenskega dela. Predmet je trileten , od 7. do 9. razreda. Učni načrt pa učencem omogoča, da lahko izberejo predmet le za eno ali dve šolski leti.


Logika

Logika je veda, ki preučuje metode in postopke za razlikovanje pravilnega od napačnega sklepanja. Razvijala se je v tesni povezavi z matematiko in filozofijo. Njeni začetki segajo v antično Grčijo in Indijo. Za očeta logike štejejo Aristotela.

Pri izbirnem predmetu Logika si boš razvijal sposobnost logičnega mišljenja in natančnega izražanja, logiko boš uporabljal v matematičnih nalogah, učenju in razumevanju jezika, ter pri logičnih igrah (sudoku, kakuro in lonpos). Pri delu si boš pomagal z računalniškimi programi za utrjevanje znanja logike. Obiskovanje izbirnega predmeta ti bo koristilo tudi pri pripravi na tekmovanje iz logike, ki se začne v mesecu oktobru.

 • ločil boš enostavne izjave od sestavljenih,
 • določil boš vrednost sestavljenih izjav, če poznaš vrednosti enostavnih izjav,
 • reševal boš naloge s sklepanjem, svoje rešitve pa boš logično utemeljil,
 • sodeloval boš na šolskih tekmovanjih: sudoku in lonpos-ploskovna sestavljanka.

 


Nemščina 2

Po enem letu učenja nemščine si že ugotovil, kaj ti ta jezik ponuja. Vendar je znanje, ki ga pridobivaš v šoli, le majhen delček vsega, kar ti ponuja vsakdanje življenje.

Tuji jeziki so vedno in povsod, seveda tam, kjer se srečujejo njihovi govorci. Z nemščino se lahko srečuješ na izletu v sosednje dežele (npr. v Avstrijo, Nemčijo, Švico), ko gledaš tuje televizijske programe, bereš tuje revije, pri dopisovanju s prijatelji ali sorodniki iz tujine.

Poti do znanja jezikov je več. Seveda je učenje tujega jezika   odvisno predvsem od veselja do novega in drugačnega, spretnosti in vztrajnosti.

Z željo po razumevanju z govorci drugih jezikov se pridruži izbirnemu predmetu nemščina, kjer se bomo na zanimiv način, ob izdelavi plakatov, poslušanju kaset, pesmic in rim  naučili in dopolnili dosedanje znanje nemškega jezika.  Pogovarjali se bomo o sodobni komunikaciji, zdravju, telesu, hrani in pijači, nakupovanju, okolju, počitnicah in še o marsičem…

Nemščina je takoj za angleščino najpomembnejši jezik v evropskem prostoru in je kot drugi tuj jezik močno prisotna v gimnazijah in srednjih šolah. Znanje nemščine, ki ga boš pridobil pri obiskovanju tega izbirnega predmeta, pa bo koristna podlaga za srednjo šolo.