Odnos do hrane in kulturno prehranjevanje

Zdrave prehranjevalne navade, ki jih otroci pridobijo v zgodnjem otroštvu, vplivajo na izbiro živil in način prehranjevanja tudi v kasnejšem življenjskem obdobju, in s tem na zdravje v odrasli dobi.

Pomembno je, da je prehrana otrok uravnotežena in da se naučijo zdravih prehranjevalnih navad. V ta namen v šoli pripravljamo pestre jedilnike ter uporabljamo kvalitetna živila in priporočene tehnološke postopke priprave, s katerimi poskrbimo, da so obroki zdravi in uravnoteženi. Ni prav, da otroci jedo samo določeno vrste hrane ali jo vnaprej odklanjajo in je sploh ne poskusijo. Učenci imajo tudi določeno možnost izbire (npr. vrsta solate), ki pa ni neomejena, saj je delo v šolski kuhinji organizirano na osnovi vnaprej določenega jedilnika, ob predpostavki, da bo velika večina učencev pojedla celotno kosilo.

Malico prinašajo dežurni učenci v učilnico, kjer jo ob pomoči učitelja razdelijo. Kosilo je organizirano samopostrežno. Pri vseh obrokih so prisotni učitelji oziroma uslužbenci v šolski kuhinji, ki učence usmerjajo na pravilno in kulturno prehranjevanje: higiena, uporaba pribora, način prehrane glede na sestavo, bonton pri mizi, odnos do sošolcev, pospravljanje in podobno.

Učitelj ima pravico napotiti iz jedilnice učenca, ki se kljub opozorilu ne obnaša v skladu s pravili o kulturnem prehranjevanju oziroma bistveno krši dogovorjena pravila. V tem primeru šolska svetovalna služba o kršitvi še isti dan obvesti starše in jih opozori na posledice v primeru ponovnih kršitev.

Postopek odjave posameznega obroka

Starši (učenci) morajo posamezne obroke prehrane odjavljati v skladu s Pravili šolske prehrane. Če je učenec odsoten od pouka, se pri plačilu malice ali drugega obroka prehrane ustrezni znesek odšteje. Odjavo malice ali kosila za odsotnega učenca je potrebno sporočiti najkasneje do 8. ure:

  • v tajništvo šole na telefonsko številko 03-4285511
  • na elektronski naslov: tajnistvo(at)hudinja.si.
  • preko obrazca na šolski spletni strani

V primeru neodjavljene malice ali kosila bo potrebno strošek plačati. To velja tudi za učence, ki dobijo obroke brezplačno, saj bo šola pripravila malico oziroma kosilo, vendar ne bo dobila nakazanih stroškov s strani države.

Subvencionirana prehrana

Subvencija malice oz. brezplačna malica pripada tistim učencem, ki se redno izobražujejo, so prijavljeni na malico in pri katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, ne presega 53 % neto povprečne plače v Republiki Sloveniji. Subvencija pripada v višini cene malice.

Subvencija kosila pripada učencem, ki se redno šolajo, so prijavljeni na kosilo in pri katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, ne presega 36 % neto povprečne plače v Republiki Sloveniji. Učencem pripada polna subvencija za kosilo oziroma brezplačno kosilo.

Pravilnik o dodeljevanju denarnih pomoči učencem celjskih osnovnih šol za subvencioniranje šolske prehrane v primerih izrednih družinskih okoliščin iz proračunskih sredstev Mestne občine Celje

Vloga za subvencioniranje šolske prehrane MOC