Iz sredstev šolskega sklada se financirajo dejavnosti, ki niso sestavina izobraževalnega programa oziroma se ne financirajo iz javnih sredstev, nakup nadstandardne opreme, zviševanje standarda pouka in podobno. Sklad lahko pridobiva sredstva iz prispevkov staršev, donacij, zapuščin in iz drugih virov. Sklad upravlja upravni odbor, ki ima predsednika in šest članov, od katerih so najmanj trije predstavniki šole.

Del sredstev iz šolskega sklada šole je namenjen denarni pomoči staršem, ki imajo težave pri plačilu raznih dejavnosti otroka. Starši lahko vlogo za dodelitev sredstev poiščejo na spletni strani šole ali jo dvignejo v šolski svetovalni službi. Pomoč je lahko namenjena plačilu šole v naravi, ekskurzije, intenzivnih pevskih vaj ali kakšni drugi dejavnosti ali strošku, ki za starše predstavlja težavo. Podlaga za dodelitev sredstev je odločba o otroškem dodatku, kadar pa so v družini posebne razmere, se odloča na podlagi dokazil ali izjav o le-teh.

Roki za oddajo so napisani na vlogah, saj so vezani na termine izvedbe dejavnosti, praviloma pa je to 14 dni pred pričetkom dejavnosti. Če za vlogo ni predpisanega datuma, se lahko odda kadarkoli v šolskem letu.  Izpolnjene vloge s priloženimi dokazili (veljavna odločba Centra za socialno delo, dokazila o izrednem stanju v družini) starši oddajo v šolski svetovalni službi ali razredniku učenca.

Komisija vsako vlogo obravnava glede na dokazila in na podlagi kriterijev izda sklep o dodelitvi sredstev, ki je vročen vlagatelju.

Odobritev vlog je odvisna tudi od zmogljivosti sklada in v primeru, da na računu ni dovolj denarja, se s tem razlogom vloge lahko zavrnejo.