Svet zavoda

Svet zavoda je najvišji upravni organ šole. Sestavlja ga 9 članov: trije predstavniki ustanovitelja  (MO Celje), trije predstavniki staršev in pet predstavnikov delavcev zavoda.

Predstavniki ustanovitelja Predstavniki staršev Predstavniki zavoda
Branko Verdev Nataša Tabaković Lidija Voršič
Sanela Štadler Urška Kurmanšek Uroš Stilin
Tatjana Dremelj Jasna Žlender Tina Škrabe
    Petra Zidar
    Maja Kmecl
Ravnatelj
Ravnatelj zavoda je g. Jože Berk, profesor matematike in fizike. Mandat ravnatelja šole traja 5 let, imenuje pa ga Svet zavoda po postopku, ki je določen z zakonom.
Učiteljski zbor
Učiteljski zbor šole sestavljajo vsi pedagoški delavci šole, delavki šolske svetovalne službe in knjižničarka. Strokovni aktivi učiteljev so oblika združevanja učiteljev posameznega predmetnega področja, s ciljem boljšega medsebojnega sodelovanja in izvajanja nalog vzgoje in izobraževanja.