Neobvezni izbirni predmeti se izvajajo za učence 4., 5. in 6. razreda. Neobvezna je izbira predmeta, v kolikor pa se odločite, da bo učenec obiskoval neobvezni izbirni predmet, pa postane izbrani predmet obvezujoč, kar pomeni, da se prisotnost učenca pri pouku obravnava enako kot pri obveznih predmetih, vsako odsotnost pa morajo starši opravičiti. Potem, ko se učenec vključi k izbirnemu predmetu, je njegovo obiskovanje OBVEZNO. To pomeni, da si med šolskim letom, ko se bo npr. spremenil urnik ali učenčeve obšolske dejavnosti kot so treningi ali glasbena šola, ne more več premisliti.

Neobvezni izbirni predmeti so pri ocenjevanju izenačeni z obveznimi predmeti. Znanje pri neobveznih izbirnih predmetih se ocenjuje s številčno oceno, zaključne ocene pa se vpišejo v spričevalo.

Učenci lahko izberejo največ dve uri pouka neobveznih izbirnih predmetov tedensko. Vsi predmeti se izvajajo v obsegu 1 ure tedensko, izbirni predmet NEMŠČINE pa se izvaja 2 uri tedensko. Če si torej učenec izbere nemščino, ne more obiskovati nobenega drugega izbirnega predmeta.

Tedenska učna obveznost se pri vseh učencih na prehodu v višji razred poveča, zato prosimo, da ste pri izbiri racionalni in izberete predmete, ki jih bo učenec poleg rednega dela, zmogel obiskovati in opravljati obveznosti. Izbirni predmeti bodo potekali pred ali po končanem pouku.

V skladu s predmetnikom se učenci 4., 5. in 6. razreda lahko vključijo k naslednjim neobveznim izbirnim predmetom: šport, umetnost, tehnika, računalništvo in drugi tuj jezik nemščina. Izvajajo se po eno uro tedensko, izjema je drugi tuji jezik nemščina, ki se izvaja dve uri tedensko.

Vabimo vas, da si ogledate ponudbo neobveznih izbirnih predmetov za prihodnje šolsko leto, nato pa se skupaj z učencem pogovorite o njegovih željah in izpolnite prijavnico.
Učenci lahko izbirajo med naslednjimi neobveznimi izbirnimi predmeti:

  • 4. razred: NEMŠČINA, ŠPORT IN UMETNOST
  • 5. razred: NEMŠČINA, ŠPORT IN TEHNIKA
  • 6. razred: NEMŠČINA, ŠPORT IN RAČUNALNIŠTVO

Prijave na izbirne predmete se zbirajo z elektronsko prijavnico, potrdilo o vaši izbiri boste prejeli po elektronski pošti takoj, obvestilo o uvrstitvi med izbirne predmete pa do konca tega šolskega leta. Na osnovi prijav bomo oblikovali skupine izbirnih predmetov za naslednje šolsko leto, vendar bomo izvajali le tiste izbirne predmete, za katere bo prijavljeno zadostno število učencev. Ravno zato je prav, da temeljito izpolnite prijavnico in izberete izbirne predmete glede na željo in sposobnosti vašega otroka.


Ponudba neobveznih izbirnih predmetov

Nemščina (4., 5. in 6. razred)

Zakaj nemščina? Učenje nemščine se priporoča vsem, ki imajo veselje do učenja tujih jezikov, saj je znanje uporabno za vse življenje. Učenci, ki se boste odločili za pouk neobveznega predmeta nemščina, pouk obiskujete dve uri tedensko. Pouk je obvezen, znanje učencev se ocenjuje z ocenami. Učenci bodo ob učenju razvijali vse štiri spretnosti: govorno, slušno, bralno in pisno. Učenci po želji lahko sodelujejo pri nemški bralni znački in se udeležujejo ekskurzije na nemško govorno območje. Poiskali bomo partnersko šolo ter izmenjevali pisne stike z izbrano šolo. V 4. razredu bomo obravnavali teme iz vsakdanjega življenja na preprost in zanimiv način, po načelih zgodnjega učenja tujega jezika. V petem razredu se snov navezuje na četrti razred oz. sledi nadgradnja znanja z novimi cilji. Ker je ključnega pomena kontinuiteta znanja, je priporočljivo, da učenci učnega procesa ne prekinjajo in nadaljujejo z učenjem jezika tudi v 6. razredu.


Šport (4., 5. in 6. razred)

Učenci bodo v okviru tega predmeta na igriv način uresničevali cilje s področja razvoja vzdržljivosti, koordinacije gibanja, ravnotežja, natančnosti, ustvarjalnosti, ter razvijali različne pojavne oblike moči.
Dejavnosti: TEKI, DEJAVNOSTI NA SNEGU, AEROBIKA, PLES, HOKEJSKE IGRE, IGRE Z LOPARJI, ŽOGARIJE, CIRKUŠKE SPRETNOSTI, RAVNOTEŽNE SPRETNOSTI, ZADEVANJE TARČ, AKROBATIKA, SKOKI, PLEZANJA, BORILNI ŠPORTI. K neobveznemu izbirnemu predmetu šport so vabljeni vsi učenci, ki si pri pouku želijo več gibanja in športa.


Umetnost (4. razred)

Radi likovno ustvarjate? Potem je neobvezni izbirni predmet UMETNOST prava izbira. Za učence, ki se bodo odločili, da bodo obiskovali neobvezni izbirni predmet UMETNOST, bo obiskovanje pouka obvezno, pouk pa bo na urniku eno uro na teden. Pri neobveznem izbirnem predmetu so likovni izdelki učencev ocenjeni s številčno oceno od 1 do 5. Predmet je zasnovan tako, da učitelj zbere tematiko in vsebine predmeta. Cilji se uresničujejo glede na sposobnosti in spretnosti učencev, ter njihov interes in motivacijo. Učenci se izražajo z različnimi likovnimi materiali in orodji. Predmet se lahko izvaja tudi projektno, to pomeni, da na koncu obdobja predstavijo svoj izdelek na razstavi ali kakšni drugi prireditvi v šoli. Pri predmetu si bomo ogledali likovna dela umetnikov, katera bodo učenci znali besedno opisati. Naučili se bodo ločiti med likovno tehniko, likovnim motivom in likovno nalogo. Likovno znanje bodo pridobivali pri pouku in ob obisku aktualne razstave. Uporabljali bomo tudi sodobno tehnologijo, kar bo učencem koristilo tudi pri procesih učenja na drugih predmetnih področjih. Za predmet UMETNOST se lahko odloči vsakdo, ki ima pozitiven in ustvarjalen odnos do umetnostnih področij in se rad likovno izraža.


Tehnika (5. razred)

Pri tem predmetu učenci izdelujejo praktične predmete iz različnih materialov. Uporabljajo papir, lepenko, moosgumi in les. Ob delu spoznajo lastnosti posameznih materialov, orodja in pripomočke za obdelavo posameznih gradiv ter ob tem delu razvijajo svoje zamisli in ustvarjalnost. Pri praktičnem delu razvijajo svoje motorične sposobnosti, pozornost namenimo tudi varnemu delu. S pomočjo konstrukcijskih zbirk proučijo in izdelajo modele naprav in preverijo njihovo delovanje.


Računalništvo (6. razred)

Pri predmetu računalništvo, se bodo učenci najprej srečali z osnovnimi pojmi, kot je strojna oprema in programska oprema, naučili se bodo uporabljati poštni predal in pošiljati e-pošto, spoznali bodo osnove programiranja in se naučili sestaviti enostaven program s katerim bodo preko tipkovnice lahko krmilili poljuben lik na zaslonu. V zadnjem poglavju se bodo naučili sestaviti preprosto risanko. K obisku neobveznega izbirnega predmeta računalništvo so vabljeni vsi učenci, ki so ustvarjalni in jih delo z računalnikom zanima. Pridobili bodo nova znanja in vpogled na računalniške igrice in risanke, kot ga do sedaj še niso imeli. Namesto uporabniki, bodo lahko postali ustvarjalci!